Οικιακοί Πίνακες

  • *Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των δώρων
  • *Tα δώρα αποδίδονται με την έκδοση Τιμολογίου.
  • *Ισχύει για online ή αγορές σε καταστήματα ΚΑΥΚΑΣ, σε προϊόντα διακοπτικού υλικού, υλικών ράγας, ηλεκτρολογικούς πίνακες.
  • *Εξαιρούνται: Βιομηχανικό Υλικό – ΚΝΧ – Ηλεκτροκίνηση – Ερμάρια – Αντικεραυνικα 

Εκτύπωση