Όροι Διαγωνισμού

01/01/0001 00:00:00

Όροι συμμετοχής σε κλήρωση δώρων

1. Η Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), με έδρα την Παιανία Αττικής, οδός 1ο χλμ Λ. Μαρκοπούλου, προκηρύσσει κλήρωση 20 δώρων, η οποία θα διενεργηθεί εντός συγκεκριμένων καταστημάτων εκ του δικτύου των καταστημάτων της, με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Ημερομηνίες της περιόδου υποβολής συμμετοχών για την εν λόγω κλήρωση ορίζεται ως φαίνεται παρακάτω για τα καταστήματα των αντίστοιχων περιοχών:

Κωδικός Καταστήματος

Περιοχή

Ημέρα

Ημερομηνία Διαξαγωγής

Διάρκεια

1063

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΡΙΤΗ

25.9.2018

7:00πμ - 21:00

1047

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05.10.2018

7:00πμ - 21:00

1052

ΠΥΡΓΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

08.10.2018

7:00πμ - 21:00

1067

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΡΙΤΗ

09.10.2018

7:00πμ - 21:00

1058

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ

11.10.2018

7:00πμ - 21:00

1054

ΡΟΔΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

15.10.2018

7:00πμ - 21:00

1014

ΚΩΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

17.10.2018

7:00πμ - 21:00

1053

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19.10.2018

7:00πμ - 21:00

1025

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

22.10.2018

7:00πμ - 21:00

1043

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ

25.10.2018

7:00πμ - 21:00

1041

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

31.10.2018

7:00πμ - 21:00

1056

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

02.11.2018

7:00πμ - 21:00

1038

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

03.11.2018

7:00πμ - 21:00

1059

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

05.11.2018

7:00πμ - 21:00

1039

ΛΑΜΙΑ

ΤΡΙΤΗ

06.11.2018

7:00πμ - 21:00

1029

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ

08.11.2018

7:00πμ - 21:00

1003

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

12.11.2018

7:00πμ - 21:00

1010

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΡΙΤΗ

13.11.2018

7:00πμ - 21:00

1071

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

14.11.2018

7:00πμ - 21:00

1042

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

15.11.2018

7:00πμ - 21:00

Πίνακας 1

 2. Η κλήρωση των δώρων αφορά στην πραγματοποίηση αγορών προϊόντων του ομίλου Stanley Black & Decker  αποκλειστικά και μόνο εντός του ορισμένου χρόνου ανά συγκεκριμένο κατάστημα ως ορίζεται από τα παραπάνω, πίνακας 1. Θα ανακηρυχτούν είκοσι (20) νικητές μέσω κλήρωσης, ένας (1) ανά κατάστημα. Τα δώρα είναι συνολικής αξίας 648€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έκαστο. Ο κάθε κληρωθέντας δικαιούται ένα τροχήλατο εργαλειοφορέα CHRONO.M3A 6 συρτάρια της FACOM.

3. Η ως άνω κλήρωση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ΚΑΥΚΑΣ. Από την κλήρωση θα ανακηρυχτούν είκοσι (20) νικητές μέσω κλήρωσης, ένας (1) ανά κατάστημα.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πραγματοποιήσει αγορά προϊόντων του ομίλου Stanley Black & Decker  και τιμολογηθεί μόνο εντός του ορισμένου χρόνου ανά συγκεκριμένο κατάστημα ως ορίζεται από τα παραπάνω, πίνακας 1 και παρέχει πλήρως τα απαραίτητα και ορθά στοιχεία επικοινωνίας που απαιτεί η έκδοση παραστατικού είτε για λογαριασμό  φυσικού προσώπου -επαγγελματία είτε νομικού προσώπου οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, εξαιρουμένων των εργαζομένων στην Εταιρεία.

5. Οι τυχεροί της κλήρωσης θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν δηλώσει στην εταιρεία.

6. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν αλλάζει, ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα.

7. Οι νικητές της κλήρωσης θα πρέπει να έχουν θεωρημένο διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή άλλο σχετικό αποδεικτικό, για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

8. Η υποχρέωση της Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ προς παράδοση του δώρου σε κάθε νικητή παύει σε περίπτωση που αυτός, αν και ειδοποιήθηκε, δεν κατέστη δυνατό για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβει το δώρο του μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ειδοποίησής του.

9. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συμφωνούν ότι η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα έχει σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες. Επίσης δε θα φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή ή χρήση ενός δώρου ή τμήματος αυτού.

10. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η παραλαβή του δώρου συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων του από τη Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. για τους σκοπούς επικοινωνίας που αφορούν την οικεία κλήρωση ή γενικά. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην κλήρωση αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα διεξάγεται όπως ορίζει ο Κανονισμός GDPR, ως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο της Εταιρείας με την ιδιότητά της ως Υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Νόμο, κατ’ εντολή τους και πάντοτε στο πλαίσιο των παρόντων όρων αναφορικά με τη σωστή εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση κάθε μίας κλήρωσης. Δε θα επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, παραχώρηση ή μεταβίβαση ή χρήση ή πρόσβαση από τρίτο, στα ως άνω στοιχεία ή δεδομένα, που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. Η Εταιρεία, λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

11. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στην παρούσα κλήρωση τη διάρκειας αυτής, την ημερομηνίας διεξαγωγής της καθώς και την ανάκλησής της. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Εταιρεία.

12. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η απολαβή του δώρου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.