Όροι Κλήρωσης

01/01/0001 00:00:00


Όροι συμμετοχής σε κλήρωση δώρων

1. Η Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), με έδρα την Παιανία Αττικής (1ο χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου) προκηρύσσει κλήρωση δώρου, με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.
Ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής συμμετοχών για την εν λόγω κλήρωση ορίζεται η 26/09/2019, ώρα 07:00 και λήξη 31/12/2019, ώρα 21:00.

2. Σε αγορές προϊόντων LED της LEDVANCE από τα καταστήματα ΚΑΥΚΑΣ πανελλαδικά εντός του προαναφερθέντος (υπό όρο 1) χρονικού διαστήματος αντιστοιχεί ένα (1) κουπόνι συμμετοχής στη κλήρωση ανά παραστατικό.
Θα ανακηρυχτούν 64 (εξήντα τέσσερεις) νικητές μέσω κλήρωσης (ένας νικητής ανά κατάστημα).
Το δώρο είναι ένα Ηλεκτρικό Πατίνι XIAOMI Mi Electric Scooter Pro Black με τιμή 599€ (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

3. Η ως άνω κλήρωση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας . Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 64 (εξήντα τέσσερις) νικητές, ένας (1) για κάθε κατάστημα της Εταιρείας.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω Κλήρωση έχουν όλοι οι πελάτες της επιχείρησης, νομικά πρόσωπα (διά των νομίμων εκπροσώπων τους) καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, εξαιρουμένων των εργαζομένων στην Εταιρεία.

5. Οι τυχεροί της κλήρωσης θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχει δηλώσει στα κουπόνια.

6. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα.

7. Οι νικητές της κλήρωσης θα πρέπει να έχουν θεωρημένο διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή άλλο σχετικό αποδεικτικό, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.

8. Η υποχρέωση της Εταιρείας προς παράδοση του δώρου σε νικητή παύει σε περίπτωση που αυτός, αν και ειδοποιήθηκε, δεν κατέστη δυνατό για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβει το δώρο του μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ειδοποίησής του.

9. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συμφωνούν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα έχει σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με το δώρο που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες. Επίσης, δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή ή χρήση ενός δώρου ή τμήματος αυτού.

10. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η παραλαβή του δώρου συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων του από την Εταιρεία για τους σκοπούς που αφορούν την οικεία κλήρωση. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην κλήρωση αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα διεξάγεται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις «περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο της Εταιρείας με την ιδιότητά τους ως Υπευθύνων επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Νόμο, κατ’ εντολή τους και πάντοτε στο πλαίσιο των παρόντων όρων αναφορικά με τη σωστή εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση κάθε μίας κλήρωσης. Δεν θα επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, παραχώρηση ή μεταβίβαση ή χρήση ή πρόσβαση από τρίτο, στα ως άνω στοιχεία ή δεδομένα, που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

11. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στην κλήρωση, της διάρκειας της και της ημερομηνίας διεξαγωγής της καθώς και της ανάκλησής της. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Εταιρεία.

12. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η απολαβή του δώρου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.